Bij het bijbellezen moeten we aanschuiven bij de eerste lezers. Wat hoorden zij?

Woordenlijst

Ebal
kaal, zonder bladeren, ook een persoonsnaamkaart 2 coordinaat B2cvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Ebed
dienstknecht
Ebed-Melech
dienstknecht van de koning /NBG: Ebed-Melek
Eben-haezer
steen der hulpe
Eber
oversteek, het gepasseerde, voorbij, ook: (die) van de overzijde (komt)
Ebez
misschien: tin /NBG: Ebes
Ebjasaf
vader heeft toegevoegd/bijeengebracht
Ebron
slaafs, waarschijnlijk van Abdon
Ebzan
werk/arbeid, ook barenswee/barensnood /NBG: Ibsan
Echi
mijn broer
Eden
liefelijkheid, heerlijkheid
Eder
kuddeook een stad in Juda
edik
azijn
Edom
rood, ook een persoonsnaam en een volkkaart 2 coordinaat B4 kaart 7 coordinaat C4 kaart 9 coordinaat C4ab
Edomieten
Edom = roodeen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C4
Edrei
sterk, machtig, ook: grote weidede hoofdstad van Basan zie kaart 8 coordinaat D4aook een stad in Naftali
eenhoorn
neushoorn, rinoceros
Efa
een inhoudsmaat, ca. 40 liter, 1/10 homerbetekenis: duisternis, ook een geografische aanduiding en een persoonsnaam
Efai
mijn duisternis
Efer
Gazelle
Efeze
(Late) brief door Paulus geschreven (jaar 62).Betekenis: begeerlijk of mogelijk ook: toegestaankaart 14 coordinaat D2a Thema is de bekendmaking van het geheimenis, onze positie in Christus en de praktische uitwerking hiervan.Kerntekst: Efeze 3 vers 8 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.
Eflal
oordeel, beslissing
Efraim
dubbele vruchtbaarheidook persoonsnaam en gebied kaart 2 coordinaat B2c
Efraimspoort
een poort in de muur van Jeruzalem
Efrath
vruchtbaarheid, ook een persoonsnaam /NBG: Efrata
Efratha
vruchtbaarheid /NBG: Efrata
Efron
(als een) jong hert, ook een persoonsnaam
Egla
vaars/jonge koe, kalf
Eglaim
twee kalveren
Eglon
jonge/mooie stierkaart 2 coordinaat A3book een Moabitische koning
Egypte
versterking, grens -> 2 Koningen 19:24, Jesaja 37:25, Micha 7:12twee/dubbele versterkingen, twee grenzen/grensgebiedenkaart 14 coordinaat E3c
Egypteland
versterking, grens -> 2 Koningen 19:24, Jesaja 37:25, Micha 7:12twee/dubbele versterkingen, twee grenzen/grensgebiedenkaart 14 coordinaat E3c
Ehud
mogelijk eenheid/samengevoegd, ook mogelijk: deel, sympathieke
eikendal
kaart 2 coordinaat A3b
Eker
wortel, ook spruit, nakomelingschap
Ekron
ontwortelingkaart 2 coordinaat A3b
el
een el is de lengte van de afstand van de punt van de elleboog tot het topje van de middelvinger, ca. 44 cm.er is ook een lange el bekend van ca. 52 cm.
Ela
terebint, eik
Elad
God heeft getuigd
Elada
God heeft versierd/schoonheid gegeven
Elam
blijvend, eeuwigheid, verborgen tijdkaart 1 coordinaat F2d/G2c/G3a volkerenlijst: afstammeling van Semook een provincie ten oosten van Babylon, kaart 15 coordinaat D2c/d
Elasa
God heeft gemaakt/gehandeld
Elath
eikeboom, grote boom /NBG: Elatkaart 12 coordinaat D2b
Eldaa
God roept, hij, die door God geroepen wordt
Eldad
(die) door God (is) geliefd
Eleale
God verhogend, God heeft zich verheven /NBG: Elalekaart 2 coordinaat B3b
Eleazar
God helpt, of hij die door God geholpen wordt, is dezelfde naam als Elazar
Elef
duizend
Elhanan
God is genade /NBG: Elchanan
Eli
verhoogd
Elia
(mijn) God is de Here
Eliab
God is (mijn/zijn) vader
Eliam
Gods volk, volk van (mijn) God
Elias
(mijn) God is de Here /NBG: Elia
Eliatha
(tot wie) God komt /NBG: Eliata
Elidad
(die) (mijn) God heeft liefgehad
Eliel
(mijn) God is God, ook: God is sterkte
Eliel-Hammahavim
de levenden /NBG: Machawiet
Eliezer
mijn God is hulp, ook: God is mijn hulp
Elifal
(mijn) God heeft geoordeeld
Elifaz
(mijn) God is sterkte, ook: God is edel/kostbaar
Elifele
die door God onderscheiden wordt, God onderscheidt hem /NBG: Elifelehu
Elifelet
God is (mijn/zijn) bevrijding/verlossing
Elifeleth
God is (mijn/zijn) bevrijding/verlossing /NBG: Elifelet
Elihoref
God is (mijn/zijn) beloning/vergoeding /NBG: Elichoref
Elihu
hij is (mijn) God!
Elihud
God is zijn lof, (mijn) God is glorie /NBG: Eliud
Elika
gemeente/verzameling/vergadering van (mijn) God
Elim
groten/machtigen (meestal met betrekking tot bomen)kaart 12 coordinaat C2a
Elimelech
(mijn) God is koning /NBG: Elimelek
Elisa
waarschijnlijk: menigte van mensen -> Genesis 10:4, 1 Kronieken 1:7, Ezechiel 27:7God is (zijn) redding/verlossing -> andere tekstenvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Elisafan
(door) (mijn) God beschermd
Elisafat
God beoordeelt mij/is mijn Rechter
Elisama
mijn God hoort
Elischama
mijn God hoort /NBG: Elisama
Elischua
God is (zijn) redding/verlossing /NBG: Elisua
Eliseba
mijn God heeft gezworen, God is eed
Elisua
God is (zijn) redding/verlossing
Elizabet
mijn God heeft gezworen, God is eed /NBG: Elisabet
Elizafan
(door) (mijn) God beschermd /NBG: Elisafan
Elizur
(mijn) God is een rots/kracht /NBG: Elisur
Eljachba
in mijn God geborgen, ook: God verbergt
Eljada
(mijn) God is kennis/heeft geweten
Eljahba
in mijn God geborgen, ook: God verbergt /NBG: Eljachba
Eljakim
God bevestigt/stelt
Eljasaf
God heeft toegevoegd
Eljasib
God zal herstellen
Eljehoenai
op de Here zijn mijn ogen gericht
Eljeoenai
op de Here zijn mijn ogen gericht /NBG: Eljoenai
Eljoenai
op de Here zijn mijn ogen gericht
Eljoenei
op de Here zijn mijn ogen gericht /NBG: Eljoenai
Elkana
(die) door God geschapen (is)
Ellasar
mogelijk: God kastijdt/kuist
ellen
een el is de lengte van de afstand van de punt van de elleboog tot het topje van de middelvinger, ca. 44 cm.er is ook een lange el bekend van ca. 52 cm.
Elmodam
betekenis onbekend, wellicht: maatstaf /NBG: Elmadan
Elnaam
God is aangenaam
Elnathan
door God gegeven /NBG: Elnatan
Elon
eik/terebint, ook: machtig, ook een stad
Elon-beth-hanan
eik/machtige van het huis der genade /NBG: Elon-Bet-Chanan
Elon-thabor
eik van de Thabor = steengoeve, hoogte /NBG: terebint van Tabor
Eloth
eik /NBG: Elot
Elpaal
God der vergelding
Elpelet
God is bevrijding/verlossing
elpenbeen
ivoor
Elteke
God van aanbidding
Eltekon
God is (zijn) oprichting/bevestiging
Eltholad
God doet geboren worden, ook: God van het nageslacht /NBG: Eltolad
Elul
maand augustus/september (6e maand)betekenis: nietigheid
Eluzai
God is mijn kracht, ook: God is mijn lofprijs
Elymas
de wijze, tovenaar
Elzabad
door God gegeven
Elzafan
door God beschermd, God beschermt /NBG: Elsafan
Emek-keziz
vallei van het afhouwen/snijden, ook verboden vallei /NBG: Emek-Kesis
Emieten
Emiet = geduchten, afgodeneen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat C3d naam van reuzen
Emmanuel
God is met ons /NBG: Immanuelkomt alleen voor in Jesaja 7 vers 13 en Mattheus 1 vers 23
Emmaus
warm bad, hete bronnenkaart 2 coordinaat B3a
Emmor
Ezel /NBG: Hemor
En-Eglaim
fontein/bron van Eglaim = twee kalveren
En-gannim
fontein/bron van de tuinenkaart 2 coordinaat B2b
En-gedi
fontein/bron van het kind /NBG: Engedikaart 2 coordinaat B3c
En-hadda
scherpe/snelle fontein/bron /NBG: En-Chadda
En-hazor
fontein/bron van Hazor = dorp, stad, omheining /NBG: En-Chasor
En-mispat
fontein/bron van het gericht/oordeel
En-Rimmon
fontein/bron van Rimmon = granaatappel /NBG: Rimmon
En-rogel
fontein/bron van Rogel = voller, iemand die stof vervilt /NBG: Rogel
En-semes
fontein/bron van de zon
En-Tappuah
fontein/bron van Tappuach = appel, appelboom /NBG: Tappuach 
Enak
langnekkig
Enakieten
afkomstig van Enak = langnekkigzij waren reuzen
Enam
fonteinen
Enan
ogen hebbend, fonteinen
Endor
fontein/bron van de woning/het verblijfkaart 2 coordinaat B2a
Eneas
de lofwaardige
Engedi
fontein/bron van het kindkaart 2 coordinaat B3a
Enoch
onderwezene, ingewijd, adept /NBG: Henoch
Enon
Ogen, vloeiende bronnen, fonteinen
Enos
mens (afgeleid van zwak zijn)
Epafras
bemind, vriendelijk, lieflijk, mogelijk een afkorting van Epafroditus
Epafroditus
schoon, vriendelijk, lieflijk ook aan Afrodite onderdanig
Epenetus
geprezen, lof-/prijzenswaardig
Epikureische
behorend tot de sekte van de wijsgeer Epicurus (betekenis mogelijk: helper/verdediger)
Er
waakzaam/alert
Eran
waakzaam
Erastus
beminnelijke, geliefde
Erech
lengte /NBG: Erekkaart 15 coordinaat D2c
Eri
wakend
Esan
ondersteuning
Esar-haddon
betekenis onduidelijk, wellicht: binding van schoonheid of: gift van vuur
Esbaal
man van Baal = Heer (in de betekenis van bezitter)
Esban
mogelijk: verstand
Esek
strijd -> naam van een put in Genesis 26:20verdrukking -> persoonsnaam in 1 Kronieken 8:39
Eskol
druiventros, ook een persoonsnaam
Esli
de Here heeft bewaard /NBG: Hesli
Esrom
omheind, beschermd /NBG: Chesron
Estemo
gehoorzaamheid, zie ook Esthemoa
Ester
(stralende) ster
Esthaol
(dringend) verzoek, smeekbede /NBG: Estaolkaart 2 coordinaat B2a
Esthemoa
gehoorzaamheid, zie ook Estemoook een persoonsnaam
Esther
(stralende) ster /NBG: Ester
Eston
kleine man
Etam
voleindigd/volmaakt -> plaatsnaam in Exodus 13:20 en Numeri 22:6,7,8plaats van roofzuchtige dieren -> een stad in 1 Kronieken 4:32 en2 Kronieken 11:6, een rots in Richteren 15:8,11, een persoonsnaam in 1Kronieken 3:4
Eth-Baal
met Baal = heer (in de betekenis van bezitter), ook: Baal is met hem /NBG: Etbaal
Eth-kazin
tijd/seizoen van de vorst/rechter/leider /NBG: Et-Kasin
Etham
voleindigd/volmaakt -> plaatsnaam in Exodus 13:20 en Numeri 22:6,7,8plaats van roofzuchtige dieren -> een stad in 1 Kronieken 4:32 en 2 Kronieken 11:6, een rots in Richteren 15:8,11, een persoonsnaam in 1 Kronieken 3:4NBG: Etam
Ethan
blijvend, (eeuwig)durend, ook: sterk/machtig /NBG: Etan
Ethanim
maand september/oktober (7e maand)betekenis: blijvend, ook: (de) sterken/machtigen /NBG: Etanim
Ether
overvloedig /NBG: Eter
Ethnan
(hoeren)loon /NBG: Etnan
Ethni
royaal/mild /NBG: Etni
Eubulus
van goede raad, goede raadgever, verstandig
Eufraat
zoet water, ook vruchtbaar waterkaart 15 coordinaat C2ook een plaatsnaam in Jeremia 13:4,5,6,7
Eunice
met overwinning gezegend, goede overwinning /NBG: Eunike
Euodia
goede weg, gelukkige reis of welriekend
Eutychus
gelukkig, gelukzalig
Eva
(het) leven
Evi
verlangen /NBG: Ewi
Evilmerodach
de dwaas van Merodach = opstandig, of: god van de opstand /NBG: Ewil-MerodakMerodach is een afgodennaam
Ezau
ruw, behaard /NBG: Esau
Ezbai
dwerg
Ezbon
snel van begrip /NBG: Esbon
Ezechiel
(die) God zal versterken
Ezekias
kracht van de Here /NBG: Hizkia
Ezel
vertrek (in de zin van weggaan) /NBG: Haezel
Ezem
bot, ook macht/sterkte /NBG: Esem
Ezeon-geber
ruggegraat van een man/held /NBG: Esjon-Geberkaart 12 coordinaat D2b
Ezer
schat, kostbaarheid /NBG: Eser
Ezniet
(zijn) speer /NBG: Esniet
Ezra
hulp/steun
Ezri
hulp/steun van de Here
  • De dagelijkse praktijk van Efeze 1 Deel 7: Zoonschap

    Wie aan het bijbelse begrip 'zoonschap' denkt, wordt direct bepaald bij het Vaderschap van God. Immers, wil er sprake zijn van zoonschap, dan moet er eerst een vader zijn. In dit geval is dit dan de hemelse Vader, Wiens 'zonen' wij als gelovigen mogen zijn. Of zoals Galaten 4:6 leert: "En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest Zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader." Ook...