De kunst van luisteren is moeilijker dan die van spreken

Woordenlijst

Kabul
samengebonden, districtkaart 2 coordinaat B2aook een district in Galilea
Kabzeel
(wat) God zal verzamelen /NBG: Kabseel
Kades
heilig, apart gezetkaart 8 coordinaat B6
Kades-barnea
betekenis onduidelijk mogelijk: geheiligd voor de nomadenzoon, of heilige woestijn der omzwerving, dezelfde plaats als Kedes en Kades = heilig, apart gezetkaart 8 coordinaat B6
Kadmiel
God is er vanouds, ook mogelijk: een in de aanwezigheid van God
Kafthor
een ronde knop /NBG: Kaftorwaarschijnlijk Kretakaart 1 coordinaat D2
Kahath
vergadering, verzameling /NBG: Kehat
Kain
verwerving, aanwinst, mogelijk: lans of speer
Kainan
speermaker, wapensmid /NBG: Kenan
Kajafas
betekenis onduidelijk, mogelijk: navorser
Kalach
oud, hoge leeftijdkaart 15 coordinaat C1d
Kaleb
hond, blaffer
kaleb-Efratha
hond van Efratha = vruchtbaarheid /NBG: Kaleb-Efrata
Kallai
snel, wellicht: licht geacht bij de Here
Kalne
gemeenschappelijkheid, wij brengen het ten einde /NBG: Kalnoplaats aan de rivier Tigriskaart 15 coordinaat C2d
Kalno
gemeenschappelijkheid, wij brengen het ten eindeplaats aan de rivier Tigriskaart 15 coordinaat C2d
Kamon
stevig/vaststaand
Kamos
onderwerper /NBG: Kemoseen afgodennaam
Kamoz
onderwerper /NBG: Kemoseen afgodennaam
Kana
rietplaatskaart 10 coordinaat B3a
Kanaan
laag ook mogelijk is koopman/handelaar, ook het (beloofde) landvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Kanaanieten
afkomstig uit Kanaan = laag, ook mogelijk: koopmaneen niet-Israelitisch volkkaart 7 coordinaat B2b/d B3bvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Kananites
zeloot (= ijveraar, vol ijver) /NBG: Zeloot
Kanne
mogelijk: bijnaam, vleiende titel
Kapernaum
Dorp van rust (Hahum) / NBG: Kafarnaumkaart 10 coordinaat B3a
Kappadocie
betekenis wellicht kapiteel (van een zuil), knop of provincie van goede paarden /NBG: Kapadociekaart 14 coordinaat E2b/F2a
Karchemis
vesting van Kamos = onderwerper (een afgod) /NBG: Karkemiskaart 13 coordinaat C1a
Kareah
kaal, kaalkop /NBG: Kareach
Karkaa
vloer, bodem /NBG: Karka
Karkor
fundament
Karmel
wijngaard, gecultiveerde tuingrondkaart 2 coordinaat B2a ook een stad in Juda kaart 2 coordinaat B3c alt=Palestina in het Oude Testament title=Palestina in het Oude Testament width=16 height=16 /> Palestina in het Oude Testament
Karmi
druivensnoeier, wijnbouwer, wellicht ook: mijn wijngaard
Karpus
vrucht (van de baarmoeder)
Kartha
stad, stadscentrum /NBG: karta
Karthan
waarschijnlijk twee steden /NBG: Kartan
Kastor en Pollux
tweelingzonen van Zeus (sterrenbeeld Gemini = tweelingen) /NBG: Dioskureneen afgodennaam
Katan
de kleine/onbelangrijke /NBG: Hakkatan
Kattath
(zeer) klein /NBG: Kattat
Kedar
zwart van huidook een volk dat afstamt van Kedar, een zoon van Ismaelkaart 15 coordinaat B2d
Kedemot
oorsprong, oostelijk /NBG: Kedemoteen stad in het gebied van Rubenook een woestijn
Kedemoth
oorsprong, oostelijk /NBG: Kedemotook een woestijn
Kedes
heilige plaats, heiligdomdit was een vrijstadeen plaats in Naftali kaart 2 coordinaat B1been plaats in Juda, zelfde als Kadeseen plaats in Issaschar
Kedes-Nafthali
heiligdom van/in Nafthali /NBG: Kedes in Naftali
Kedma
oostelijk, van oudsher /NBG: Kedema
Kedor-laomer
(een) hand vol schoven/garven
Kedron
vol zwartheid, troebel, dik / NBG:Kidronkaart 2 coordinaat B3a
Kedumin
alouden, dit woord houdt verband met oosten/NBG: de aloudenaam van een beek
Kehath
vergadering, verzameling /NBG: Kehat
Kehelatha
haar vergadering/samenkomst /NBG: Kehelata
Kehila
betekenis onduidelijk, waarschijnlijk vesting, bergrug /NBG: Keilakaart 2 coordinaat B3a
Kelaja
waarschijnlijk: dwergachtig, als een dwerg, mogelijk ook: vergadering van de Here
Kelita
waarschijnlijk: dwergachtig, als een dwerg, mogelijk ook: vergadering van de Heredezelfde als Kelaja
Kemuel
vergadering/verzameling van God
Kenaana
laag, ook mogelijk: koopman, handelaar, ook richting Kanaan
Kenan
speermaker, wapensmid
Kenath
bezit /NBG: Kenat
Kenaz
waarschijnlijk: jagende
Kenchreen
betekenis onbekend, wellicht: gierst /NBG: Kenchreeen
Kenieten
afkomstig van Kenan (= speermaken, wapensmid), of mogelijk van Kainkaart 7 coordinaat C3c
Keren-happuch
verf/kleurhoorn, mogelijk ook: glans van kelur, of: hoorn van welriekende vochten /NBG: Keren-Happuk
Kerioth
steden /NBG: Keriot
Kerioth-Hezron
steden van Herzron = omheind, beschermd  /NBG: Keriot-Chesron
Keros
wellicht: knieler, haak/gesp, mogelijk: weversboom
Ketura
toorn, mogelijk ook: wierook
Kezia
cassia (aromatische plant) /NBG: Kesia
Kibroth Thaava
graven van verlangen, lustgraven /NBG: Kibrot-Hattaawa
Kibroth-thaava
graven van verlangen, lustgraven /NBG: Kibrot-Hattaawa
Kibzaim
twee hopen /NBG: Kibsaim
Kidron
vol zwartheid, troebel, dik, ook: Kedron /NBG:Kidronkaart 2 coordinaat B3anaam van een beek
Kijun
gevormd/gemodelleerd, beeld /NBG: Kewaneen afgodennaam
Kilmad
betekenis onduidelijk, mogelijk: vesting van Medie, omheind gebied, misschien: oneerbare
Kina
klaaglied
Kir
muur, wand
Kir-hareseth
muur van (pot)scherven /NBG: Kir-Charesetkaart 9 coordinaat C3d
Kir-Heres
muur van potscherf /NBG: Kir-Chereskaart 8 coordinaat C5d alt=Het rijk van David en Salomo title=Het rijk van David en Salomo width=16 height=16 /> Het rijk van David en Salomo
Kir-moabs
muur van Moab =water van de vader, ook: nageslacht van de vaderkaart 2 coordinaat B3d
Kiriath-arba
stad/dorp van Arba (vier), mogelijk ook: vierhoekige stad /NBG: Kirjat-Arbais dezelfde stad als Hebronkaart 2 coordinaat B3c
Kiriathaim
twee steden/dorpen, dubbelstad/dorp /NBG: Kirjataimkaart 2 coordinaat B3d
Kirjath
stad, dorp /NBG: Kirjat
Kirjath-arba
stad/dorp van Arba (vier), mogelijk ook: vierhoekige stad /NBG: Kirjat-Arbais dezelfde stad als Hebronkaart 2 coordinaat B3c
Kirjath-arim
stad/dorp van wouden/bossen /NBG: Kirjat-Arim
Kirjath-baal
stad/dorp van Baal = heer, in de betekenis van bezitter /NBG: Baal
Kirjath-huzzoth
stad/dorp van straten /NBG: Kirjat-Chusot
Kirjath-jearim
stad/dorp van Jearim = wouden/bossen /NBG: Kirjat-Jearimkaart 2 coordinaat B3a
Kirjath-sanna
stad/dorp van de palmen /NBG: Kirjat-Sannadezelfde plaats als Debir en Kirjath-Seferkaart 2 coordinaat A3d
Kirjath-sefer
stad/dorp van het boek /NBG: Kirjat-Seferdezelfde plaats als Debir en Kirjath-Sannakaart 2 coordinaat A3d
Kirjathaim
twee steden/dorpen, dubbelstad/dorp /NBG: Kirjataimkaart 2 coordinaat B3d
Kis
boog, strik, mogelijk: (vogel)vangend
Kisi
boog/strik van de Here
Kisjon
hardheid
Kison
draaiend, kronkelendnaam van een rivierkaart 2 coordinaat B2a
Kitron
knoestig, met kwasten/knoesten, ook: verward
Klauda
betekenis onbekend, mogelijk: kreupel
Klaudia
opgeslotene, gevangene, mogelijk ook: kreupel /NBG: Claudia
Kleopas
wellicht: geheel of enkele roem of van een beroemde vader
Klopas
wellicht: geheel, of: enkele roem, of: van een beroemde vader
Knidus
betekenis onbekend, wellicht: geprikkeld
Koa
edele, prins
Kohath
vergadering, verzameling /NBG: Kehat
Kol-hose
hij, die alles (over)ziet /NBG: Kolchoze
Kol-hoze
hij, die alles (over)ziet /NBG: Kolchoze
Kolaja
stem van de Here
Kolosse
betekenis onbekend, wellicht enorm grootkaart 14 coordinaat D2b
Kolossenzen
(late) brief door Paulus geschreven (jaar 62).Meer dan de brief aan de Efezirs, de tweelingbrief van de Kolossenzenbrief, gaat deze brief over de positie van Christus en ligt er meer nadruk op leerstellige waarheden. De Efeziersbrief spreekt meer over de positie van het Lichaam van Christus. Kernteksten: zijn Kolossenzen 1 vers 27, Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. en
Koph
19e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: het oog van een naaldgetalswaarde 100
kor
een inhoudsmaat, ca. 400 liter, ook wel een ezelslast genoemd en wellicht gelijk aan een homer
Korach
ijs, glad, ook: stoutmoedig
Korah
ijs, glad, ook: stoutmoedig /NBG: Korach
Kore
schreeuwer, ook: patrijs
Kores
zon, ook: zonnekind, troon
Korinthe
mogelijk: verzadigd, sieraad / NBG: Korintekaart 14 coordinaat C2b
Kos
doorn, doornstruikook een eiland, kaart 14 coordinaat D2c
Kosam
voorspellend, orakelspreuk
Koz
doorn, doornstruik /NBG: Hakkos
Kozbi
bedrog, liegend, vals
krakeel
ruzie
Krescens
groeiend /NBG: Crescens
Kreta
mogelijk: witte kleikaart 14 coordinaat C2d/D2c
Krispus
gekruld, kroeskop /NBG: Crispus
Krith
scheiding /NBG: Keritnaam van een beekkaart 2 coordinaat B2d
kronieken
jaarboek
Kusaja
boog/strik van de Here /NBG: Kusajahu
Kusan
Ethiopie, land der zwarten
  • Inleiding tot de 1e brief aan de Korintiers

    uit: AMEN 55, pagina 29 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie wordt een aantal inleidende opmerkingen met betrekking tot de zevenentwintig boeken van het Nieuwe Testament gegeven. Om de bijbellezer te helpen om meer zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de verschillende boeken en brieven van het Nieuwe Testament heeft. De eerste brief aan de Korintiërs Algemeen Beide...