Als je leest wat er staat en gelooft wat er staat, dan heb je wat er staat
Johannes de Heer

Woordenlijst

Paardenpoort
een poort in de muur van Jeruzalem
Paddan
vlakte, veld
Paddan-Aram
vlakte van Syrie (Aram)kaart 15 coordinaat B1d/C1c
Padon
bevrijding/verlossing
Paerai
kloof /NBG: Paarai
Pafos
betekenis onbekend, wellicht: kokendkaart 14 coordinaat E3a
Pagiel
gebeurtenis van God
Pahath-Moab
put/uitgraving van Moab = water van de vader, ook nageslacht van de vader /NBG: Pachat-Moab
Pahi
geblaat (van lammeren), geschreeuw /NBG: Pai
Pahu
geblaat (van lammeren), geschreeuw /NBG: Pau
Palal
rechter
Palestina
zich wentelend/rollend (in het stof) /NBG: Filistea
Pallu
onderscheiden, afgezonderd, ook: wonderlijk
Palmstad
ander naam voor de stad Jericho
Palti
verlossing door de Here
Paltiel
verlossing door God
Pamfylie
van iedere stam, allerlei volksstammenkaart 14 coordinaat E2c/d
Pannag
delicatesse /NBG: Mirreaanduiding
Para
jonge koe, vaars
Paran
plaats vol met holen/spelonkeneen woestijn kaart 12 coordinaat C2b/D2a
Parbar
buitenwijk /NBG: bijgebouw
pardel
luipaard
Parhos
vlo /NBG: Paros
Parmastha
allereerste /NBG: Parmasta
Parmenas
duurzaam, de volharder
Parnach
betekenis onduidelijk, mogelijk: (zeer) vlug/behendig /NBG: Parnak
Paros
vlo
Parsandatha
betekenis onduidelijk, mogelijk: van edele geboorte, wellicht ook: wetgeleerde (Perzisch) /NBG: Parsandata
Parthers
betekenis onbekend, wellicht: onderpand /NBG: Partenafkomstig uit Parthie
Paruah
gedijend, bloeiende /NBG: Paruach
Parvaim
oosterse gebieden /NBG: Parwaim
Parvarim
woonstede /NBG: bijgebouwen
Pas-Dammim
grens van het bloed, grens van de roden
Pasach
snede /NBG: Pasak
Pasea
kreupel/lam, overslaan, voorbijgaan /NBG: Paseach
Paseah
kreupel/lam, overslaan, voorbijgaan /NBG: Paseach
Pashur
mogelijk: veiligheid van alle kanten, vrijheid /NBG: Paschur
Patara
losgelaten (negatief), ook: verspreidendkaart 14 coordinaat D2d
Pathros
zuidelijke streek /NBG: Patroswaarschijnlijk: Boven-Egyptekaart 12 coordinaat B2b
Pathrusieten
afkomstig uit Pathros = zuidelijk streek, een geografische aanduiding, waarschijnlijk Boven-Egyptevolkerenlijst: afstammeling van Cham
Patmos
betekenis onbekend, wellicht: mijn dodenkaart 14 coordinaat D2c
Patrobas
betekenis onbekend, wellicht: vaderlijk
Paulus
de kleine
Pe
17e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: mondgetalswaarde 80
Pedael
(die) door God (is) verlost
Pedaja
(die) door de Here (is) verlost
Pedazur
(die) door de Rots (is) verlost /NBG: Pedasur
Pekah
opening (van ogen, oren) /NBG: Pekach
Pekahia
de Here heeft (zijn ogen) geopend /NBG: Pekachja
Pekod
bezoeking, straf
Pelaja
(die) de Here afzondert, ook: de Here is wonderlijk!
Pelalja
(die) de Here berecht
Pelatja
(die) de Here verlost
Peleg
stroom/beek, ook: verdelingvolkerenlijst: afstammeling van Sem
Pelet
verlossing/bevrijding
Peleth
snelheid/vlugheid /NBG: Pelet
Peloniet
een zekere (man), eneeen aanduiding
Peninna
parel, mogelijk ook: rode koralen
Penuel
het aangezicht van God
Peor
kloof, wijde openingeen afgod uit Moabeen berg in Moab
Perazim
breuken, barsten /NBG: Perasimnaam van een berg
Peres
uitlegger/verklaarder/uiteenzetter, ook: mest -> persoonsnaam in 1 Kronieken 7:16zelfde naam als Perzie, de uitleg van ufarsin: (uw koninkrijk is) gebroken in Daniel 5:28
Perez
doorbraak, breuk, scheur /NBG: Peres
Perez-uza
doorbraak/breuk van Uza = sterkte/kracht /NBG: Peres-Uzza
Pergamus
burcht, hoogte /NBG: Pergamumkaart 14 coordinaat D2a
Perge
betekenis onbekend, wellicht: aardskaart 14 coordinaat E2c
Perida
(strooi)zaad, ook: scheiding
Persis
betekenis onbekend, mogelijk: een Perzische vrouw
Peruda
(strooi)zaad, ook: scheiding
Perzie
betekenis mogelijk: verdeling, verbrekingkaart 15 coordinaat D2b/d E2
Petahja
(die) de Here vrijmaakt, ook: de Here opent /NBG: Petachja
Pethahja
(die) de Here vrijmaakt, ook: de Here opent /NBG: Petachja
Pethor
verklaring/uitleg /NBG: Petorkaart 13 coordinaat C1a
Pethuel
door God uitgebreid/vergroot /NBG: Petuel
Petrus
steen, rotssteen
Peullethai
beloning van de Here, werk/handeling van de Here /NBG: Peulletai
Pi-hachiroth
mond/uitmonding van de spelonken/grotten /NBG: Pi-Hachirot
Pibeseth
stad van Bastet (betekenis onbekend), mogelijk ook: deel/mond van de schande /NBG: Pi-Besetkaart 12 coordinaat B1d
Pichol
opperbevelhebber /NBG: Pikol
Pilatus
met een werpspies / speer gewapendzie ook Pontius
Pildas
betekenis onbekend, mogelijk: lamp/vlam van vuur
Pilha
(gesneden) plak, mogelijk ook: breuk, hazenlip /NBG: Pilcha
Piltai
(die) de Here verlost
Pinehas
mond van koper /NBG: Pinechas
Pinon
duisternis, ook: verward, verstrooiing van gedachten
Pir-am
als een wilde ezel
Pirhathon
waarschijnlijk: belangrijkste/hoofdstad: of: vrijstad /NBG: Piraton
Pisga
deel/stuk
Pisidie
gewest van rovers, wellicht ook: pekkigkaart 14 coordinaat E2c
Pison
grote verspreiding, overstroming
Pispa
betekenis onbekend, mogelijk: verspreiding, verdwijning
Pithon
waarschijnlijk: opengesperd, mogelijk ook: naaktheid, ongevaarlijk /NBG: Piton
Pitom
betekenis onbekend, mogelijk: stad van de (af)god Atoem, mogelijk: omsloten/omtuinde plaats, of stad van gerechtigheidkaart 12 coordinaat B1d
Pniel
het aangezicht van Godkaart 2 coordinaat B2d
Pnuel
het aangezicht van God /NBG: Penuelook een persoonsnaam
Pocheret-hazebaim
het vangen van gazellen /NBG: Pokeret-Hassebaim
Pochereth
Pochereth van Zebaim = Pochereth-Hazebaim = het vangen van gazellen
Pontius
mogelijk: van de zeezie ook Pilatus
Pontus
de zee of landschap aan zeekaart 14 coordinaat E1d
Poratha
mogelijk: door het lot gegeven (Perzisch), wellicht ook: sieraad (Aramees), vruchtbaarheid /NBG: Porata
Porcius
varken, zwijnachtig
Potifar
waarschijnlijk: gegeven door Re (de Egyptische zonnegod)
Potifera
vrouwelijke vorm van Potifar: gegeven door Re (de Egyptische zonnegod)
Priscilla
oudachtig, ouwelijk, eerwaardig
Priska
oudachtig, ouwelijk, eerwaardig /NBG: Prisca
Prochorus
voordanser, koorleider
Ptolemais
stad, genoemd naar Ptolemeus (krijger, oorlogszuchtig)kaart 14 F3a
Pua
prachtig/schitterend, glansrijk -> Exodus 1:15waarschijnlijk meekrap (een plant die rode stof afgeeft) -> richteren 10:1 en 1 Kronieken 7:1
Publius
betekenis onbekend, mogelijk: populair
Pudens
schaamachtig, bleu, bescheidenheid
Pul
peulvruchten/boneneen koningeen volk, zie Jesaja 66:19
Pura
boog
Put
gekweld, geteisterdook een volk, kaart 1 coordinaat F5a volkerenlijst: afstammeling van Cham
Puteoli
putjes, kuiltjes, wellicht ook: zwavelbronnenkaart 14 coordinaat A1d
Putiel
gekweld/bedroefd door God
Puva
waarschijnlijk: meekrap (een plant, die rode verfstof afgeeft), zie ook Pua /NBG: Puwwa
Puwa
waarschijnlijk: meekrap (een plant, die rode verfstof afgeeft) /NBG: Puwwa
  • Inleiding tot het boek Markus

    uit: AMEN 50, pagina 43 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie worden kort en duidelijk richtlijnen gegeven omtrent de plaats van de bijbelboeken in het Nieuwe Testament. Dit zal de bijbellezer helpen om (meer) zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de Nieuwtestamentische boeken en brieven heeft. Algemeen De gezichtshoek van waaruit Marcus schrijft, beschrijft de Here vooral als de...