Je ontmoet alleen maar weerstand in de wereld als je weerstand biedt aan de wereld

Woordenlijst

Taanach
betekenis onduidelijk, wellicht zanderig, zwervend door, vestingmuur /NBG: Taanak
Tabbaoth
(zegel)ringen, indrukken /NBG: Tabbaot
Tabbath
gevierd, beroemd /NBG: Tabbat
Tabeal
God is goed
Tabeel
God is goed
Tabitha
hinde/vrouwelijke gazelle /NBG: Tabita
Tabrimmon
Rimmon (= granaatappel) is goed /NBG: Rimmon
Tachath
onderkant, nederdrukking/laagte, plaats/positie /NBG: Tachatook een legerplaats
Tachkemoni
afkomstig van Chakmoni = wijs, verstandig /NBG: Chakmoni
Tachpanhes
betekenis onbekend, mogelijk: het begin der eeuw, de aanvang der wereld, mogelijk ook: hoofd van het landkaart 12 coordinaat C1c
Tachpenes
betekenis onbekend, mogelijk: het begin van de eeuw, hoofd van het land, gegeven door de slag, mogelijk ook: beschermster/vrouw van de koning
Tafath
druppel (van mirre) /NBG: Tafat
Tahan
kampement, legerplaats /NBG: Tachan
Tahas
das (dier), ook mogelijk: zeekoe /NBG: Tachas
Tahath
onderkant, nederdrukking/laagte, plaats/positie /NBG: Tachat
talent
in het Oude Testament een grote geldswaardein het Nieuwe Testament een gewicht van ca. 24 of 34 kg goud of zilver
talenten
in het Oude Testament een grote geldswaardein het Nieuwe Testament een gewicht van ca. 24 of 34 kg goud of zilver
Talmai
vol met groeven/voren, rimpelig
Talmon
onderdrukt/verdrukt
Tamor
palm(boom) /NBG: Tamar
Tanhumeth
troost, vertroosting /NBG: Tanchumet
Tappuah
appel, appelboom /NBG: Tappuach
Tarpelieten
waarschijnlijk: het gebied over de rivier, misschien: afkomstig van Tripolis /NBG: van het gebied over de Riviereen volksaanduiding
Tarsen
onderwerping, overwonnen land, ook: edelgesteente /NBG: Tarsuskaart 14 coordinaat E2d
Tarsis
onderwerping, overwonnen/onderworpen land, ook: edelgesteente, chrysoliet, amber, jaspis ook een persoonsnaamkaart 1 coordinaat A2a volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Tartak
waarschijnlijk vorst/held der duisterniseen afgodennaam
Tebah
slachting (van mensen, dan wel van dieren) /NBG: Tebach
Tebalja
(die) de Here heeft gereinigd/gezuiverd /NBG: Tebaljahu
Tebeth
maand december/januari (10e maand)mogelijk: overstroming, goedheid /NBG: Tebet
Tehinna
verzoek, bede om genade /NBG: Techinna
Tel-Abib
heuvel van korenaren
Tel-harsa
heuvel van Harsa = de tovenaar/magier, ook: heuvel van het woud /NBG: Tel-Charsa
Tel-melah
zoutheuvel /NBG: Tel-Melach
Telah
bres, breuk /NBG: Telach
Telaim
lammeren
Telasser
heuvel van Assur = een stap of gelukkige /NBG: Telassar
Telem
verdrukking/onderdrukkingook een stad in Juda
Teman
(het) zuiden, ook een persoonsnaamkaart 12 coordinaat D1d
Temeni
afkomstig uit Teman = (het) zuiden /NBG: Temeniet
Terah
waarschijnlijk steenbok, ook een plaatsnaam /NBG: Terach
Tertius
de derde
Tertullus
bedrieger, drievoudig gehard, wellicht ook: verkleining van Tertius
Teth
9e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: duisternisgetalswaarde 9
Thaanach
betekenis onduidelijk, wellicht zanderig, zwervend door, vestingmuur /NBG: Taanakkaart 2 coordinaat B2a
Thaanath-Silo
toegang/drempel tot/van Silo /NBG: taanat-Silo = Silo = vredestichter, rustbrenger
Thaarea
betekenis onbekend, mogelijk: listig, sluw, vlucht /NBG: Tarea
Thab-era
brandend/verterend (vuur) /NBG: Tabera
Thabor
steengroeve, hoogte /NBG: Taborkaart 2 coordinaat B2aook een stad in Zebulon en de aanduiding van een terebint
Thaddeus
mijn borst, ruimhartig, moedig /NBG: Taddeus
Thadmor
stad vol palmbomen (palmenstad) /NBG: Tadmorkaart 8 coordinaat F2a
Thaerea
betekenis onbekend, mogelijk: listig, sluw, vlucht /NBG: Tachrea
Thalmai
vol met groeven/voren, rimpelig /NBG: Talmai
Thamah
betekenis onduidelijk, mogelijk: wonder, ook mogelijk: verdelging, mogelijk ook: gelach /NBG: Temach
Thamar
palm(boom) / NBG: Tamar
Thammuz
maand juni/juli (4e maand)betekenis onbekend, mogelijk: verborgen, of: spruit/scheut des levensook de naam van een afgod (Adonis) /NBG: Tammuz
Thara
waarschijnlijk: steenbok /NBG: Terach
Tharah
waarschijnlijk: steenbok /NBG: Terachook een legerplaats
Tharala
waarschijnlijk: wankelend, waggelend /NBG: Tarala
Tharsis
onderwerping, overwonnen/onderworpen land, ook edelgesteente, chrysoliet, amber, jaspis /NBG: Tarsisook een persoonsnaam
Tharsisa
onderwerping, overwonnen/onderworpen land, ook edelgesteente, chrysoliet, amber, jaspis /NBG: Tarsisook een persoonsnaamvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Thathnai
gift/geschenk, offerande /NBG: Tattenai
Thau
22e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: tekengetalswaarde 400
Thebez
helderheid, glans, opvallend /NBG: Tebeskaart 2 coordinaat B2c
Thekoa
het inslaan of vastslaan (van tentpinnen), ook mogelijk: trompetgeschal /NBG: Tekoakaart 2 coordinaat B3a
Thel-harsa
heuvel van Harsa = de tovenaar/magier, ook: heuvel van het woud /NBG: Tel-Charsa
Thel-melah
zoutheuvel /NBG: Tel-Melach
Thema
waarschijnlijk: verbazing, ook mogelijk: woestijn, ook een geografische aanduiding /NBG: Tema
Theman
(het) zuiden /NBG: Temankaart 12 coordinaat D1dook een persoonsnaam
Theofilus
liefhebber/vriend van God / NBG: Teofilus
Theres
streng /NBG: Teres
Thessalonica
overwinning van de Thessaliers/van onjuistheid / NBG: Tessalonicakaart 14 coordinaat C1d
Theudas
belijder, of: gave Gods/door God gegeven /NBG: Teudas
Thifsah
passage, doorgang/tocht /NBG: Tifsachkaart 13 coordinaat C2b
Thimnath
deel, bezitting -> plaatsnaamterughouden/vasthouden, beteugelen -> een persoonsnaam/NBG: Timna
Thimnath-Serah
deel van de overvloed /NBG: Timnat-Serach
Thiras
betekenis onduidelijk, mogelijk: begeerte, verlangen /NBG: Tirasvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Thirea
angst/vrees /NBG: Tireja
Thirza
genot, vreugde, lieflijk, aangenaam /NBG: Tirsaeen stad, kaart 2 coordinaat B2c (Thirza)een persoonsnaam
Thisbiet
afkomstig uit Thisbe = ballingschap/gevangenschap /NBG: Tisbietkaart 2 coordinaat B2d
Thofeth
spuug, dat met verachting gespuwd wordt /NBG: Tofeteen naam voor afgoderijplaats (ter verering van Moloch) in het dal Ben-Hinnomeen brandstapel (NBG) in Jesaja 30:33
Thogarma
betekenis onbekend, mogelijk: u zult haar (ver)breken /NBG: Togarmaook een geografische aanduiding in Ezechiel 27:14 en 38:6volkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Thoi
dwaling, vergissing, fout /NBG: Toi
Thola
wormpje, (purper)slak /NBG: Tola
Tholad
geslacht, nakomelingschap, familie /NBG: Tolad
Thomas
tweeling(broer) /NBG: Tomas
Thou
dwaling, vergissing, fout /NBG: Tou
Thyatira
betekenis onbekend, wellicht: geur van droefenis /NBG: Tyatira
Thyatire
betekenis onbekend, wellicht: geur van droefenis /NBG: Tyatirakaart 14 coordinaat D2b
Tibchath
slachting, het slachten /NBG: Tibchat
Tiberias
genoemd naar keizer Tiberius (van de riviergod Tiber)kaart 2 coordinaat B2b een meer, ook genoemd de zee van Galileakaart 2 coordinaat B2b
Tiberius
van de (riviergod) Tiber
Tibni
gebouw van de Here
Tideal
angst/vrees, eerbied, mogelijk ook: grote zoon /NBG: Tidal
Tifsah
passage, doorgang/tocht /NBG: Tifsachkaart 13 coordinaat C2b
Tiglath-pilezer
betekenis onduidelijk, wellicht: heer van de Tigris = scherpe snelheid , mogelijk ook: een groot koning /NBG: Tiglatpileser
Tiglath-pilneser
betekenis onduidelijk, wellicht: heer van de Tigris = scherpe snelheid , mogelijk ook: een groot koning /NBG: Tiglatpileser
Tikva
hoop, verwachting /NBG: Tikwa
Tilon
betekenis onbekend, wellicht: gift
Timeus
eer(bied)waardig, hoog geschat
Timna
deel, bezitting -> een stad in Juda, Dan en bij de Filistijnen terughouden/vasthouden, beteugelen -> een persoonsnaam
Timnath
deel van ....
Timnath-heres
deel/bezit van Cheres = zon /NBG: Timnat-Chereskaart 2 coordinaat B2c
Timnath-Serah
deel van de overvloed /NBG: Timnat-Serach
Timnatha
deel, bezitting -> een stad in Juda, Dan en bij de Filistijnen terughouden/vasthouden, beteugelen -> een persoonsnaam/NBG: Timna
Timon
eerwaardig, geeerd
Timotheus
Godvrezende, of: Godsvereerder /NBG: Timoteus
Tiras
betekenis onduidelijk, mogelijk: begeerte, verlangenkaart 1 coordinaat D2bvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Tirhaka
betekenis onduidelijk, wellicht verheven, of: hij zocht de vromen uit
Tirhana
betekenis onduidelijk, mogelijk: wonende in een residentie, ook mogelijk: zeer veilige woonplaats, wellicht ook gunst /NBG: Tirchana
Tirza
genot, vreugde, lieflijk, aangenaam /NBG: Tirsaeen stad, kaart 2 coordinaat B2c (Thirza)een persoonsnaam
Tisri
maand september/oktober (7e maand)komt niet in de Bijbel voor
Titus
betekenis: geeerd, of: eerwaardig, wellicht ook: verpleger, wellicht ook: wilde duif(Late) brief door Paulus geschreven (jaar ca. 67).Het doel van de brief is om Titus aan te sporen om vast te staan in de gezonde leer: de verschijning van de genade Gods.Kerntekst: Titus 2 vers 11 t/m 13, Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus.
Toah
laag, laagte /NBG: Toach
Tob
goed, plezierigkaart 7 coordinaat C2b
Tob-adonia
Adonia (mijn Here is de Here) is goed /NBG: Adonia
Tobia
de Here is goed
Tochen
een bepaalde/vastgestelde maat /NBG: Token
Tochu
laag, laagte
Tofel
laf/smakeloos
Tofeth
spuug, dat met verachting gespuwd wordt /NBG: Tofet of brandstapeleen naam voor afgoderijplaats (ter verering van Moloch = koning, heerser)
Togarma
betekenis onbekend, mogelijk: u zult haar (ver)brekenook een geografische aanduidingkaart 1 coordinaat E2bvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Tokhath
vergadering, verzameling, mogelijk ook: hoop /NBG: Tokhat
Tola
wormpje, (purper)slak
tollenaar
belastinginner
Trachonitis
bergachtig land, of: rotsachtige bodemkaart 10 coordinaat C3a 59
Troas
betekenis onbekend, wellicht: een Trojaankaart 14 coordinaat D2a
Trofimus
pleeg- en voedsterzoon, of: welopgevoede
Trogyllion
betekenis onbekend, wellicht: bewaarplaatskaart 14 coordinaat D2a
Tryfena
weelderig, of: voortreffelijk, of ook: week
Tryfosa
weelderig, of: voortreffelijk, of ook: week
Tsade
18e letter van het Hebreeuwse alfabet, betekenis: vishaakgetalswaarde 90
Tsalmuna
de schaduw wordt (van hem) weggehouden /NBG: Salmunna
Tsemariet
afkomstig van Semaraim = waarschijnlijk: twee heuvels/belemmeringen, mogelijk ook: dubbele schapenvacht /NBG: Semarietvolkerenlijst: afstammeling van Cham
Tseredath
betekenis onduidelijk, wellicht: onderdrukking, mogelijk ook: verkoeling /NBG: Serera
Tubal
verspreiden, voortbrengen, propageren ook een geografische aanduidingkaart 1 coordinaat F1cvolkerenlijst: afstammeling van Jafeth
Tubal-kain
verspreiding/voortbrengsel van Kain
Tychikus
bevoorrecht, gelukskind
Tyrannus
bevelhebber, heerser, tiran
Tyrus
rotskaart 10 coordinaat B2c 59kaart 13 apart kader en coordinaat A3c