donderdag 7 december 20:00 - 21:30 Het leven van David door Hoite Slagter
zondag 10 december 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
"We moeten mee in de tijdstroom, maar niet met de tijdgeest"

Grondslag

(Leestijd: 5 - 10 minuten)
Inleiding
Ons verlangen is de verbreiding van het christelijk geloof: om mensen te brengen tot geloof en redding in Jezus Christus en van daaruit verder te groeien in geloof, opdat ieder komt tot het kennen van de waarheid. Daarbij hoort de toerusting van gelovigen tot dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat, zoals Gods Woord het zegt, wij allen de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben (1 Timotheus 2:42:4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.;Efeze 4:12-134:12 om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 4:13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,).

Het Evangelie
We belijden dat Jezus Christus de Eniggeboren Zoon van God is. Hoewel Hij God was heeft Hij Zijn heerlijkheid afgelegd en is aan de mensen gelijk geworden en naar deze wereld gekomen om de werken van de duivel te verbreken en zondaren te verlossen. Hij is het Levende Woord van God (Filippenzen 2:6-82:6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
2:7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 2:8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
;1 Timotheus 3:163:16 En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.).
Ons geloof rust op het volkomen en volmaakte offer van Jezus Christus voor onze zonden (Handelingen 4:124:12 En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.;Hebreeen 10:1410:14 Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.;Efeze 1:71:7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade;Efeze 2:8-92:8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;
2:9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
).

De Bijbel, de vaste grondslag van ons geloof
Wij gaan uit van de volledige woordelijke inspiratie van de Schrift, de Bijbel, in haar oorspronkelijke talen (2 Timotheus 3:163:16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,). De Bijbel is geschreven door mensen die door de Heilige Geest gedreven van Godswege hebben gesproken (2 Petrus 1:211:21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.).
Iedere gelovige heeft de verantwoordelijkheid om een leven te leiden dat de Heer waardig is, in ieder opzicht, door in alle goed werk vrucht te dragen en te groeien in de rechte kennis van God (Kolossenzen 1:10zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God,; Efeze 2:102:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen..
Het onderzoek van de Schrift, geleid door de Heilige Geest, is de zekere basis en de vaste grond voor groei in het geloof, die voor iedere gelovige noodzakelijk is; want het geloof is uit het horen door het Woord van God (Romeinen 10:1710:17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.;Kolossenzen 2:20-232:20 Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen 2:21 als: Pak niet, proef niet en raak niet aan? 2:22 Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. 2:23 Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid, en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees.).

De Bijbel met onderscheid lezen
Het juist omgaan met de Bijbel (2 Timotheus 2:152:15 Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.) is het uitgangspunt voor het bestuderen van Gods Woord der Waarheid. Dit betekent dat bij de interpretatie van de Schrift het er niet alleen om gaat rekening te houden met wat er staat, maar ook over wie en tot wie gesproken wordt, met welke woorden, in welke tijd en te letten op wat eraan voorafgaat en wat erop volgt.
Het is belangrijk voor het leren kennen van Gods Plan in de Bijbel om er op te letten hoe de Here God op verschillende manieren handelt met mensen op verschillende tijden en plaatsen. Met name wordt acht gegeven op de bediening van de Apostel Paulus, opgetekend in (Handelingen 28:17-3128:17 En het gebeurde na drie dagen, dat Paulus hen die de voornaamsten van de Joden waren, bijeenriep. En toen zij bijeengekomen waren, zei hij tegen hen: Mannenbroeders, ik, die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonten van de vaderen, ik ben uit Jeruzalem als gevangene overgeleverd in de handen van de Romeinen.
28:18 Die wilden mij, nadat zij mij ondervraagd hadden, loslaten, omdat er in mij geen reden te vinden was voor de doodstraf. 28:19 Toen echter de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen mij op de keizer te beroepen, maar niet omdat ik iets zou hebben om mijn volk te beschuldigen. 28:20 Om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen: om u te zien en met u te spreken, want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. 28:21 Maar zij zeiden tegen hem: Wij hebben geen brieven met betrekking tot u uit Judea ontvangen en ook heeft niemand van de broeders die hier gekomen zijn, iets verkeerds over u gemeld of van u gezegd. 28:22 Maar wij willen wel graag van u horen wat u denkt, want wat deze sekte betreft, is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. 28:23 En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het Koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan, en hij probeerde hen, van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. 28:24 En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. 28:25 En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: 28:26 Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, 28:27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 28:28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren. 28:29 En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend. 28:30 En Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen die naar hem toe kwamen. 28:31 Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.
) overgaand in zijn bediening als gevangene van Christus Jezus voor de heidenen (Efeze 3:1-93:1 Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen bent, 3:2 als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u, 3:3 dat Hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft (zoals ik eerder in het kort geschreven heb; 3:4 waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus), 3:5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, 3:6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie, 3:7 waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is, naar de werking van Zijn kracht. 3:8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, 3:9 en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,;Efeze 1:22-231:22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 1:23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.;Kolossenzen 1:241:24 Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente.).