donderdag 7 december 20:00 - 21:30 Het leven van David door Hoite Slagter
zondag 10 december 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
"Vrees klopte aan de deur, Geloof deed open. Er was niemand."

Bijbelstudiedagen

(Leestijd: 10 - 19 minuten)
De evangeliegemeente is organisator van Bijbelstudiedagen in Oud-Beijerland.

Deze dagen worden, in samenwerking met Stichting het Morgenrood, gehouden in ons gebouw "His Place" te Oud-Beijerland, je kunt de routebeschrijving op de site vinden.

De dagen vangen aan om 10:00 uur en eindigen om 14:30 uur. 

De indeling van de  dag is als volgt:

10:00 - 11:15 1e deel van de studie
11:15 - 11:30 pauze
11:30 - 12:30 2e deel van de studie
12:30 - 13:15 middagpauze; als u zelf uw lunchpakketje meeneemt, zorgen wij voor  drinken en een kopje soep
13:15 - 14:30 3e deel van de studie

Vanaf 2024 zijn de studiedagen op zondag, de indeling is dan als volgt:.
10:00 - 11:15 1e deel van de studie
11:15 - 11:30 pauze
11:30 - 12:30 2e deel van de studie

Kijk voor meer informatie over andere bijbelstudiedagen in het land op de site van Het Morgenrood.

Beschikbare mp3-bestanden.
Van de bijbelstudiedagen zijn mp3-bestanden beschikbaar. Je kan deze vinden onder preken en Bijbelstudies en dan series - bijbelstudiedagen, zie deze link, ze zijn ook te beluisteren via deze pagina, bij de betreffende studie.

Het programma voor seizoen 2023-2024
datum spreker onderwerp
28/10/2023 Hans van de Lagemaat Thema: "De offers in het Oude en het Nieuwe Testament"

Offers komen veelvuldig voor in de Bijbel en vormen daarom een heel belangrijk thema.
Al in Genesis 4 lezen we van het offer van Kaïn en Abel; en misschien kunnen we van een nog vroeger offer spreken als God Adam en Eva kleden van dierenvellen aandoet en Hij Zelf dus een dier daarvoor slacht. Wat heeft dit allemaal te betekenen?

Het offer van Abraham van zijn langverwachte zoon Izaäk. Om welke reden moest Abraham die beproeving doorstaan?

Bekend is ook het offer van een lam bij de uittocht van de kinderen van Israël uit Egypte. Ook hiernaar wordt in het nieuwe testament regelmatig naar verwezen. Uiteraard is dit een heenwijzing naar onze verlossing in Christus. Maar wat betekenen dan al die offerandes waarvan we in de Torah lezen? In het boek Leviticus lezen we van brandoffers, dankoffers, zondoffers, etc. Zijn dit ook heenwijzingen naar de Heere Jezus Christus? Maar waarom dan al die verschillende offers. Verlossing is toch voor eens en voor altijd? Waarom dan nog meer offers na het lam van de uittocht.

Wat moeten we verder denken van Paulus’ woorden in Romeinen 12:1 om onze lichamen tot een levend offer te stellen, voor God welbehaaglijk?

Op al dit soort vragen willen we op deze Bijbelstudiedag een antwoord zoeken.
Studie 1  Studie 2  Studie 3 

zondag 14/01/2024 Sebastiaan de Graaf Thema: De reis gaat verder - het boek Jozua en de lessen die wij eruit kunnen leren
Tijdens deze studieochtend staan wij stil bij het boek Jozua. In het eerste deel van de studie kijken wij naar het boek Jozua als geheel. Wat is de plaats van het boek in de Bijbel? Hoe is het boek ingedeeld? Hoe ziet de inhoud eruit? Wat is de boodschap? Welke levenslessen kunnen wij eruit leren? In het tweede deel van de studie staan wij stil bij overgang van het leiderschap van Mozes op Jozua. Waarom mocht Mozes het volk het beloofde land niet inbrengen? Heeft Mozes met de komst van Jozua afgedaan? Wat kunnen wij hierover leren ten aanzien van hen die ons zijn voorgegaan? Wat wij vanuit het Bijbelboek zullen zien is dat de mens toekomstgericht leeft, maar het leven slechts kan begrijpen in het licht van het verleden.
zondag 10/03/2024 Hoite Slagter Thema: wordt nog bekend gemaakt

Het programma voor seizoen 2022-2023

datum spreker onderwerp
15/10/2022 Hans van de Lagemaat Thema: De volheid van God
In Efeze 3:14 zien we Paulus zijn knieën buigen om een gebed te doen tot Vader van onze Heere Jezus Christus voor de Efeziërs. Dat gebed gaat naar een climax en eindigt met de woorden: ‘opdat u vervuld zou worden tot heel de Volheid van God.’ (Ef. 3:19).
Als je die woorden even op je in laat werken, dan word je heel stil; maar tegelijkertijd rijst de vraag: wat is dat eigenlijk? Wat is ‘vervuld worden tot heel de Volheid van God’? Paulus moet ergens aan gedacht hebben. Hij had een beeld bij deze Volheid van God. Dat moet wel, anders kan je zoiets niet bidden.

We gaan deze Bijbelstudiedag onder andere stilstaan bij de volgende vragen:
Wat is de volheid van God?
Is dat gebed ook voor mij? Is dit haalbaar?
Heeft deze Volheid van God een hoger doel?

Als we deze laatste vraag proberen te beantwoorden, zullen we al snel zien dat de Volheid alles te maken heeft met het begrip verzoening. Ook hier zullen we dan uitgebreid bij stil staan.

Op de Bijbelstudiedag zal het boek van Hans worden gepresenteerd waarin veel van wat er die dag aan bod komt is uitgewerkt. De prijs van het boek is € 10.
Studie 1  Studie 2  Studie 3 
21/01/2023  Hoite Slagter Thema: Het boek Job

Het Bijbelboek Job behoort tot de vroegst geschreven gedeelten van de Bijbel. Het staat bekend om het lijden dat Job moest doorstaan, maar ook om de hoop die hij heeft op de opstanding.
We maken tijdens deze studiedag een keuze uit de vele thema's die in dit boek worden aangetipt, zoals de geestelijke machten, het getuigenis van de sterren en de Losser.
Studie 1   Studie 2 Studie 3 

25/03/2023  Peter Slagter Thema: Wat is wijsheid?

Het woord ‘wijsheid’ komt zo’n 200 keer voor in de Bijbel (met en zonder hoofdletter), zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Het is misschien wel een van de belangrijkste woorden, waarin een rijke en diepgaande betekenis schuilgaat. We gaan er deze studiedag naar op zoek en zullen verrassende aspecten tegenkomen, zoals: de personificatie van de wijsheid, wat heeft wijsheid te maken met vakmanschap en, ook niet onbelangrijk, hoe kun je zelf wijs worden?
Studie 1  Studie 2     Studie 3


Seizoen 2021-2022


datum spreker onderwerp
09/10/2021 Job Ekhart Thema: Gods Woord in beeld!
In de bekende tekst Psalm119 vers105 wordt Gods Woord vergeleken met een lamp en een licht. Lamp en licht zijn dus ‘beelden’ van het Woord. De bijbel noemt ons nog meer van die beelden.
Je leest over regen en sneeuw, over een hamer, over zaad en over een zwaard. Allemaal beelden van Gods Woord en er zijn er nog meer.
Tijdens de Bijbelstudiedag willen we daarover nadenken. Deze beelden geven een praktische betekenis aan het WOORD, of wel Gods Woord in beeld!
Studie 1
Studie 2
Studie 3
 
08/01/2022 Peter Slagter Thema: Op weg naar de eindtijd
Het woord ‘eindtijd’ is een begrip voor veel christenen. Het wordt te pas en te onpas gebruikt en regelmatig in een verkeerde context.
Wat zegt het begrip precies? Wanneer is God op weg gegaan naar die eindtijd en wat is er onderweg zoal van belang?
Hoe moeten we onze tijd zien in het licht van die eindtijd? Zomaar een paar vragen die aan bod komen en er is natuurlijk nog veel meer om over na te denken!
Studie 1
 
Studie 2
 Studie 3
12/03/2022 Hoite Slagter Thema: "Het leven van Jozef"
Vernedering, verwerping, dood en toch levend, zijn de kernbegrippen uit Jozefs geschiedenis, die ons meteen bepalen bij de Heere Jezus Christus.
Zijn lijden, sterven en opstanding zullen Zijn volk - Zijn broeders - het behoud geven.
Hij is het, Die Israël verlossen zal. Zo bezien, is de geschiedenis van Jozef de geschiedenis van de Heiland van Israël ... en van de wereld.
Studie 1
Studie 2
Studie 3

Seizoen 2020-2021


datum spreker onderwerp
09/01/2021 Job Ekhart Thema: "Rentmeester Paulus"
Rentmeesters zijn uitdelers. Wat deelt Paulus uit?
En wat betekent dat voor de gelovige?
Zijn er ook andere rentmeesters? Mogen we van die uitdelers ook iets aannemen?
Wat zijn de gevolgen van het negeren van Gods rentmeester?
Belangrijke vragen! We gaan op zoek naar Bijbelse antwoorden!
Studie 1
Studie 2 Studie 3 
13/03/2021 Hoite Slagter Thema: "De sabbat"
Hoe zit het eigenlijk? Moeten wij als christenen de sabbat houden of is de zondag in plaats van de sabbat gekomen? Sommige gelovigen noemen de zondag immers 'de dag van de Heere'. Op deze zaterdag gaan we onderzoeken hoe er in de Bijbel over gesproken wordt. Leerzaam! Zeker als we dit onderwerp bestuderen vanuit het heilsplan van God in overeenstemming waarmee Hij Zijn Woord heeft geopenbaard. En hoe mooi is het dat je in Christus in ieder geval in de rust mag leven.
Studie 1
Studie 2 Studie 3  

Seizoen 2019-2020

datum spreker onderwerp
07/03/2020 Peter Slagter Thema: "Jonathan de vriend van David"
Er wordt regelmatig iets gezegd of geschreven over David, de legendarische koning van Israël. Over zijn boezemvriend Jonathan horen of lezen we niet zoveel. In plaats van zijn vader Saul op te volgen als koning, moest hij toezien hoe David het koningschap van God ontving. Hij raakte echter niet gefrustreerd, maar verbond zich met liefde aan de ‘man naar Gods hart’. Om het maar met de woorden uit een oud boek te zeggen: “Deze is een van de edelste figuren in het Oude Testament, een dappere held, onbaatzuchtige en vrome vriend van David”. Goede reden om eens stil te staan bij het leven van Jonathan: boeiend en verrassend!
Studie 1
 Studie 2 Studie 3
11/01/2020 Sebastiaan de Graaf Thema: Omgaan met tegenslagen
In ons leven krijgen wij vroeg of laat te maken met tegenslag. Dit kan op allerlei gebied het geval zijn. Verlies van baan, inkomen, gezondheid, geliefden, relaties, etc., het kan ons allemaal overkomen. Tegenslag kan ons bestaansgeluk ondermijnen, maar ook ons vertrouwen in God schaden. Zelfs de meest standvastige gelovige kan gaan twijfelen als hij getroffen wordt door onheil. Denk bijvoorbeeld aan Job die door God vroom, oprecht en Godvrezend wordt genoemd. Als hij getroffen wordt door de ergst mogelijke ellende, roept hij God ter verantwoording. Het is goed om ons zelf de vraag te stellen hoe wij met tegenslag omgaan en of wij voldoende geestelijke bagage hebben om problemen in ons leven het hoofd te bieden. Tijdens de Bijbelstudiedag willen wij nagaan wat de oorzaken zijn van tegenslag, hoe wij met tegenslag om kunnen gaan en hoe wij er geestelijk gezien sterker uit kunnen komen.
Studie 1
Studie 2 Studie 3  
 
05/10/2019 Hoite Slagter Thema: Profetieën over de Knecht des HEREN
In het boek Jesaja vinden we een aantal 'profetieën aangaande de Knecht des HEREN', zoals ze in de N.B.G.-'51-vertaling worden genoemd.
Er zijn vier profetieën die op deze wijze worden aangekondigd.
Gedurende deze Bijbelstudiedag gaan we ze onderzoeken en zullen we ongetwijfeld onder de indruk komen van de rijke inhoud die meestal één op één betrekking heeft op de Heere Jezus Christus.
Studie 1
Studie 2 Studie 3  Seizoen 2018-2019

datum spreker onderwerp
23/03/2019 Hoite Slagter Belangrijke dagen in de Bijbel
In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Tijdens deze studiedag willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).
Studie 1
Studie 2 Studie 3  
26/01/2019 Peter Slagter Gods plan met Israël
Het overgrote deel van de Bijbel - zowel in het Oude als het Nieuwe Testament - gaat over Gods handelen met Israël. Daarom alleen al is het zeer nodig om Gods plan met het belangrijkste volk op aarde te bestuderen.
En dan gaat het niet alleen om de roeping (verleden) en de bestemming (toekomst) van het volk, maar ook om de positie van het huidige Israël en de Joodse staat die als (enige) democratie in het Midden-Oosten een plek heeft. En… hoe zit het met de diaspora (verstrooiing) onder de volken? Wanneer is het einde? Kortom, boeiend en belangrijk: De toekomst van onze wereld is er bij betrokken, want Israël is het ‘hoofd der volken’!
Studie 1
Studie 2 Studie 3  
13/10/2018 Job Ekhart De tabernakel, beeld van de hemel
God heeft Mozes getoond hoe het ontwerp van de tabernakel eruit zag en hoe dit gebouwd moest worden. Wat heeft Mozes toen gezien bij God?
Ook David heeft van God te verstaan gekregen hoe de tempel gebouwd moest worden.
De tabernakel en de later de tempel, en dan met name het heilige der heilige wordt een tegenbeeld genoemd van het ware. En dat ware is de hemel zelf. De hogepriester ging eens per jaar het heilige door om daarna het heilige der heiligen binnen te gaan. Zo is Christus de hemelen door gegaan om daarna de hemel der hemelen, het ware heiligdom binnen te gaan. De bijbel maakt duidelijk dat de tabernakel een ‘beeld’ is van de hemel. Wat is dan het ‘plaatje’ van de tabernakel? Is dat dan ook het beeld van de hemel? We willen gaan ontdekken wat Gods Woord er over zegt.
Studie 1
Studie 2 Studie 3  


Seizoen 2017-2018

datum spreker onderwerp
24/03/2018 Hoite Slagter Een inleiding op het boek Daniel
Het boek Daniël spreekt veel gelovigen aan. Wie kent niet de profetie aangaande de jaarweken of de bekende geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil?
Tijdens deze studiedag beginnen we met een algemene inleiding op dit profetische boek en de schrijver zelf.
Als onderwerp waar we wat dieper op zullen ingaan, hebben we gekozen voor de droom van Nebukadnezar uit Daniël 2.
Studie 1
Studie 2 Studie 3
13/01/2018 Sebastiaan de Graaf Een inleiding op de Timotheusbrieven
Wie een nieuwe baan krijgt, moet daaraan goed voorbereid beginnen. De juiste opleiding en ervaring zijn belangrijk. Maar ook weten wat de functie inhoudt en wat er van je verwacht wordt, draagt er toe bij dat je goed je werk kan doen. Vervolgens is het ook prettig dat wanneer je het werk van iemand overneemt, de zaak goed overgedragen wordt. Zo gold het ook voor Timotheüs zo’n tweeduizend jaar geleden.
Eerst kreeg hij opdracht om een deel van Paulus’ taken over te nemen in Efeze. Later moest hij zelfs aan het einde van Paulus’ leven diens gehele bediening overnemen.
Dit viel niet mee voor Timotheüs omdat hij tamelijk jong en onervaren was. Gelukkig had hij veel kennis van de Schrift en ook de juiste instelling.
Zo kon hij uiteindelijk toch op een goede manier zijn werk oppakken.
Tijdens de Bijbelstudiedag willen wij aan de hand van de aan Timotheüs gerichte brieven stil staan bij de persoon van Timotheüs, zijn relatie met Paulus, de boodschap en taak die hij krijgt en de betekenis van de Tweede Timotheüsbrief als Paulus’ levenstestament.
Daarbij willen wij een koppeling maken naar wat de inhoud van deze brieven voor ons als gelovigen in deze tijd te betekenen heeft.
studie 1
studie 2 studie 3
07/10/2017 Peter Slagter Petrus: mens en apostel
Wie zich verdiept in het leven en het werk van Petrus, zal een enerverende tijd beleven. Simon Barjona, zoals zijn naam officieel luidt, was een bijzondere man. Iemand die het hart op de tong had, impulsief kon zijn in spreken en handelen, met een grote mond en een klein hartje. Een echt mens, zeg maar, met een hart vol liefde voor de Heer! En zeg nou zelf: wie kan zeggen dat hij samen met Jezus op het water heeft gelopen?
Net als Paulus neemt hij een voorname plaats in als het gaat om het werk van God. Hij is door de Heere in Zijn dienst gesteld en Hij heeft hem zelfs de sleutels van het Koninkrijk der hemelen gegeven. Voorwaar geen kleinigheid! Als hoofdman van ‘De Twaalf’ heeft hij als apostel een belangrijke taak gekregen in Gods plan met Israël.
We gaan zien wat de Bijbel over hem zegt, en ook wat hij zelf te vertellen heeft in zijn brieven.
studie 1
studie 2 studie 3  

Seizoen 2016-2017

datum spreker onderwerp
25/03/2017 Hoite Slagter De Drie-eenheid
Een moeilijk onderwerp! Het heeft in de kerkgeschiedenis al tot veel strijd geleid. We hopen in deze Bijbelstudiedag iets meer te ontdekken van Wie God is. Met vragen als: ‘Wat is Zijn Naam?’; ‘Hoe ziet Hij eruit?’ en ‘Als ik in de hemel kom, zie ik dan twee (of drie) Personen van de Godheid’. Het is goed om samen te bestuderen wat de Bijbel (Gods Eigen Woord!) ons leert over Wie Hij is. Daarbij is het belangrijk erachter te komen hoe bijvoorbeeld de Vader Zich tot de Zoon verhoudt.
studie 1
studie 2 studie 3  
verzet naar 14/01/2017 Sebastiaan de Graaf Hoe verantwoorden we ons geloof
Wij leven in een tijd dat het christelijk geloof steeds meer onder druk komt te staan. Darwinisme en atheïsme gaan in toenemende mate samen op en moeten ons doen geloven dat alles vanzelf is ontstaan en dat Gods bestaan geen noodzakelijke voorwaarde is.
Wie in deze tijd nog in God gelooft, laat staan in de Bijbel, die loopt achter in zijn ontwikkeling en leeft in een soort sprookjeswereld, zo stelt men. 
Steeds meer mensen sluiten zich bij dit gedachtengoed aan. Zelfs binnen kerken en gemeenten is dit het geval. 
De vraag is hoe wij als gelovigen staande blijven tegenover dit zogenaamde wetenschappelijk onderbouwde denken. 
Hoe stellen wij ons op tegenover ongelovigen? Hoe gaan wij met hun argumenten om? Hoe leggen wij uit waar wij voor staan?
Kortom: Hoe verantwoorden wij ons geloof? Dat is waar wij tijdens deze Bijbelstudiedag stil bij willen staan..”
Studie 1
Studie 2 Studie 3
08/10/2016   Job Ekhart Van Genesis tot Openbaring, van het begin tot het 'einde'
God is een werk begonnen, ZIJN werk, Gods plan. In Genesis lezen we van dat begin. In Openbaring lezen we waar het op uit komt.
De schepping van hemelen en aarde – Uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De roeping van Abraham, het begin van het volk Israël – Uiteindelijk een priestervolk, waardoor God tot alle mensen komt.
Het begin van de belofte van ‘Het Zaad’ – Uiteindelijk de Erfgenaam van alle dingen, waardig om het koningschap te ontvangen.
Het begin van Babel, de opstand tegen God – Uiteindelijk Babylon, dat ten onder gaat.
Genesis, het begin van Gods Woord – Openbaring, het zichtbaar worden van wat God  heeft uitgedacht.
De hele Bijbel spreekt  daarvan. Van begin tot eind.
Studie 1
Studie 2 Studie 3  

Seizoen 2015-2016:
datum spreker onderwerp
10/10/2015  Peter Slagter  "Leven en verwachten"
Kolossenzen 3:1-4 is het uitgangspunt voor deze studiedag. In een paar verzen geeft Paulus weer wat het leven met en in Christus inhoudt. De apostel spreekt over allerlei ‘dingen’ die boven zijn en op aarde. Welke dingen zijn dat? En wat behelst dat (verborgen) leven van de gelovige en de (toekomst)verwachting daaraan gekoppeld. Kortom, een bijzonder onderwerp met bijzondere woorden voor bijzondere mensen!
Beluister de studies:
Studie 1
Studie 2 Studie 3  
09/01/2016  Sebastiaan de Graaf  "Het dilemma van de scheppingsgeschiedenis"
Tijdens deze Bijbelstudiedag hebben wij het over de vraag hoe wij tegen de scheppingsgeschiedenis uit Genesis aan moeten kijken. Daarbij staan wij onder andere stil bij het dilemma of de schepping nu wel of niet in zes dagen tot stand gekomen is. Ook hebben wij aandacht voor het idee dat er reeds voor onze schepping een wereld bestaan heeft die door de val van satan zou zijn vergaan. Hoe steekhoudend is deze zogenaamde restitutietheorie? De centrale vraag die door dit alles heenloopt is: Wat wil God ons in de eerste hoofdstukken van Genesis vertellen? Daarbij kunnen wij één conclusie nu alvast trekken: Gods handelen is doorgaans niet te doorgronden. Wij kunnen slechts verwonderen.
Studie 1
Studie 2 Studie 3 Studie 4  
12/03/2016  Hoite Slagter De gebeden in Paulus' brieven
Aan de hand van dit thema willen we kijken in welke mate voor ons het gebed van belang is en hoe wij 'zouden moeten bidden'.
We beginnen met een algemene beschouwing over wat bidden is en spitsen dit toe op de (inhoud van) Paulus' gebeden in de late gemeentelijke brieven.
Studie 1
Studie 2 Studie 3